Inspectie volgens NEN3140

Brand Gamma Roosendaal
Brand de Boo
Stof in Goot
Verbrande lampvoet

NEN3140 Inspectie | Veiligheid Inspecties

Waarom inspectie NEN3140

Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen, namelijk:

  • veelal vanuit de brandverzekering vereist (inboedelverzekering)
  • verplichting vanuit wetgeving (ARBO)

Veiligheidsinspecties

Bedrijven en instellingen zijn afhankelijk van het continue beschikbaar zijn van elektrische en elektrotechnische systemen. Uitval van de elektrische installatie heeft al snel grote (financiële) gevolgen en is voor ieder bedrijf een absolute ramp. Het productieproces komt stil te liggen. Er kunnen ongelukken gebeuren of zelfs brand uitbreken. Het bedrijf c.q. de werkgever is hiervoor verantwoordelijk en moet dit vanuit de wetgeving goed regelen.

Doel inspectie van de elektrische installatie

Het doel van inspectie is, te controleren of een elektrische installatie voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de desbetreffende normen; de inspectie is een controle van de normale toestand van de installatie. Nieuwe elektrische installaties evenals wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen (NEN1010-hoofdstuk 6). Bij de inspectie van bestaande elektrische installaties moet ten minste worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie.
Bestaande elektrische installaties moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Het doel van regelmatige inspecties is, gebreken te ontdekken die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een gevarenbron kunnen veroorzaken

Wetgeving NEN3140

De norm NEN3140 wordt door Arbeidsinspectie en de verzekeringsmaatschappijen als bindend beschouwd. Door een NEN3140 inspectie uit te voeren, zoals deze door de installatieverantwoordelijke zijn bepaald, kan aan de wetgever en de verzekeraar worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld om de minimale veiligheid na te komen.

Indien er niet kan worden aangetoond dat aan deze verplichtingen van de Arbowet is voldaan, kan de Arbeidsinspectie overgaan tot stilleggen de werkzaamheden en overgaan tot het opleggen van een boete. Mocht er onder deze omstandigheden een ongeval ontstaan dan kunnen er naast letselschaden ook nog de nodige juridische gevolgen zijn.

Het nut van NEN3140

De norm NEN3140 heeft tot doel om ongelukken(branden) met elektriciteit te voorkomen door risico’s te beperken. De NEN3140 bevat bepalingen voor periodieke inspecties aan laagspanningsinstallaties, verplaatsbare elektrische arbeidsmiddelen (toestellen en elektrische handgereedschappen). Bovendien bevat de NEN3140 richtlijnen om te komen tot veilige werkmethoden.

Risicoinventarisatie 

De arbowet eist dat een bedrijf de risico’s voor de veiligheid en gezondheid die de werknemers tijdens hun werk kunnen lopen inventariseert, evalueert en op grond daarvan een plan van aanpak maakt om het risico te verkleinen. Een risico inventarisatie t.a.v. de elektrische veiligheid moet daarvan een onderdeel uitmaken.

Veiligheid van de elektrische installatie

De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties is afhankelijk van het gebruik en de toestand van de installatie. Om dit te bepalen dient er een risico-inventarisatie te worden opgesteld. Daarbij moet, vanuit het oogpunt van veiligheid, rekening worden gehouden met:

  • de mate van het toezicht van een installatieverantwoordelijke of een werkverantwoordelijke;
  • het opleidingsniveau en de ervaringen van de gebruiker(s) van de installatie;
    de kwaliteit die in het ontwerp besloten ligt;
  • de omstandigheden waaronder de installatie wordt gebruikt en de kwaliteit van de omgeving;
  • de letselschade bij falen;
  • historische ervaringen met betrekking tot bovengenoemde punten, en
  • de richtlijnen van de fabrikant van het elektrische materieel.

Het is mogelijk dat hierdoor er per ruimte of gebouw er een ander tijdsinterval van inspectie ontstaat. De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties kan variëren tussen 1 en 15 jaar.

De werkgever moet niet alleen doeltreffende maatregelen nemen ter voorkomen van gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de eigen medewerkers, maar ook van derden die gevraagd of ongevraagd in zijn bedrijf komen.

 

logo itc logo sterkin logo kvinl logo uneto