SCIOS Scope 8 (NEN3140)

Brand Gamma Roosendaal
Brand de Boo
Stof in Goot
Verbrande lampvoet

NEN3140 Inspectie | Veiligheid Inspecties

SCIOS Scope 8 - Inspectie NEN3140

Volgens de Arbowet heeft elke werkgever de verplichting doeltreffende maatregelen te nemen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Met een inspectie op basis van NEN 3140 voldoet u aan de eisen van de Arbowet.

Veiligheidsinspecties

Bedrijven en instellingen zijn afhankelijk van het continue beschikbaar zijn van elektrische en elektrotechnische systemen. Uitval van de elektrische installatie heeft al snel grote (financiële) gevolgen en is voor ieder bedrijf een absolute ramp. Het productieproces komt stil te liggen. Er kunnen ongelukken gebeuren of zelfs brand uitbreken. Het bedrijf c.q. de werkgever is hiervoor verantwoordelijk en moet dit vanuit de wetgeving goed regelen.

Doel inspectie van de elektrische installatie

Het doel van inspectie is, te controleren of een elektrische installatie voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de desbetreffende normen; de inspectie is een controle van de normale toestand van de installatie. Nieuwe elektrische installaties evenals wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen (NEN1010-hoofdstuk 6). Bij de inspectie van bestaande elektrische installaties moet ten minste worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie.
Bestaande elektrische installaties moeten met een passende regelmaat worden geïnspecteerd. Het doel van regelmatige inspecties is, gebreken te ontdekken die zich na ingebruikstelling kunnen voordoen en de werking kunnen belemmeren of een gevarenbron kunnen veroorzaken

Risicoinventarisatie 

De arbowet eist dat een bedrijf de risico’s voor de veiligheid en gezondheid die de werknemers tijdens hun werk kunnen lopen inventariseert, evalueert en op grond daarvan een plan van aanpak maakt om het risico te verkleinen. Een risico inventarisatie t.a.v. de elektrische veiligheid moet daarvan een onderdeel uitmaken.

logo itc logo sterkin logo kvinl logo uneto